بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
12868 پيش نويس دستورالعمل اتصال منابع توليد پراكنده به شبكه برق ايران
12858 پيش نويس دستورالعمل هاي جايابي كليد در شبكه توزيع برق
12806 پيش نويس آرايش اجرايي شبكه هاي توزيع فشار متوسط هوايي با پايه هاي چهار گوش و گرد
12682 پيش نويس دستورالعمل تعيين نرخ خرابي تجهيزات شبكه توزيع برق
12648 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي دستگاه سه فاز تست رله ثانويه
12638 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي ترانسفورماتورهاي روغني توزيع 20 كيلوولت
12647 پيش نويس دستورالعمل سامانه طراحي شبكه توزيع
12599 پيش نويس دستورالعمل محاسبات الكتريكي شبكه توزيع
12542 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي تنظيم كننده گامي ولتاژ( اتوبوستر) 20 كيلوولت
12430 تعيين الزامات،معيارهاي فني و راهنماي اجراي ساختمان پستهاي زميني توزيع
12320 پيش نويس مشخصات فني كنتورهاي هوشمند تك فاز، جمع كننده (DCU)، اسناد قابليت همكاري
12307 پيش نويس دستورالعمل ثابت بهره برداري شبكه هاي فشار متوسط
12279 پيش نويس دستور العمل نصب مقره سنجش در شبكه هاي فشار متوسط
11495 پيش نويس سند اقدام داده كاوي در حوزه بهره برداري
12198 پيش نويس دستورالعمل روش اجرايي نحوه بهره برداري در مناطق سردسير
12199 پيش نويس دستورالعمل مشخصات فني تجهيزات فردي و گروهي خاص مناطق سردسيري
12197 پيش نويس دستورالعمل تجزيه و تحليل حوادث ناشي از كار در شبكه هاي توزيع
11057 پيش نويس دستورالعمل الزامات ارتباط نرم افزار PM با سيستم GIS
12105 پيشنويس الزامات و ضوابط تحويل شبكه هاي جديد به بهره برداري
12103 آرايش نصب كراس آرم ها
11997 پيش نويس تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي فاصله نگهدار عايق (اسپيسر) خط هوايي كابل فاصله دار فشار متوسط
11999 پيش نويس تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي سيم گير مارپيچ و كلمپ انگشتي
11884 شرح خدمات پيمانكار ساماندهي فيزيكي ،الكترونيكي و ميكروفيلم اسناد مالي
11856 پيش نويس دستورالعمل پروانه ايمني
11223 نظارت عاليه ايمني شركت هاي توزيع نيروي برق
10838 پيشنويس دستورالعمل نظارت بر عملكرد پيمانكاران در شركت هاي توزيع نيروي برق
10720 پيش نويس دستور العمل اجرايي نظام مستند سازي و اطلاع رساني مناقصات
12756 پيش نويس راهنماي استاندارد محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان و تفسير آنها
12757 پيش نويس راهنماي روش هاي تقويت قابليت اطمينان
8995 دستورالعمل نحوه برآورد حق الزحمه در مناقصات مربوط به انتخاب مشاور براي تهيه طرح جامع برق رساني به شبكه هاي توزيع برق
8468 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پست پيش ساخته
8466 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات ، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كابل هاي فشار ضعيف يك كيلوولت با هادي مسي و عايق PVC
8464 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات ، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كابل هاي فشار ضعيف يك كيلو ولت با هادي آلومينيوم وعايق PVC
8465 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كابل هاي فشار ضعيف يك كيلو ولت با هادي آلومينيمي و عايق XLPE
8467 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كابل هاي فشار ضعيف يك كيلو ولت با هادي مسي و عايقXLPE
12754 پيش نويس ويرايش يك دستورالعمل ثابت بهره برداري شبكه هاي فشار متوسط
7502 پيش نويس ويرايش اول تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي مدول فتوولتائيك ( پنل خورشيدي )
7185 پيش نويس-دستورالعمل تعيين الزامات،معيارهاي ارزيابي فني و آمزمون هاي پنل خورشيدي
6984 دستورالعمل هاي نصب، نظارت بر نصب، سكسيونر غير قابل قطع زير بار داخلي
6985 دستورالعمل هاي نصب، نظارت بر نصب،سكسيونر غير قابل قطع زير بار هوايي
6986 دستورالعمل هاي نصب، نظارت بر نصب،سكسيونر قابل قطع زير بار هوايي
6965 دستورالعمل هاي نصب، نظارت بر نصب، سكسيونر قابل قطع زير بار داخلي
6764 پيش نويس دستورالعمل ضوابط و معيارهاي تدوين نقشه فني مانور ديسپاچينگ هاي توزيع
6745 پيش نويس تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي ديجيتالي سه فاز ديماندي ولتاژ ثانويه
6224 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي ديجيتالي سه فاز ديماندي ولتاژ اوليه
6584 دستورالعمل هاي نصب، نظارت بر نصب، بهره برداري و سرويس و نگهداري
6585 دستورالعمل هاي نصب، نظارت بر نصب، بهره برداري و سرويس و نگهداري تابلوي فشار متوسط معمولي
5964 پيش نويس روش توصيه شده IEEE براي تست كارآيي سيستمهاي فتوولتاييك مستقل از شبكه
5844 شرح خدمات مطالعات شبكه هاي توزيع
6204 دستورالعمل هاي نصب، نظارت بر نصب، بهره برداري و سرويس و نگهداري تابلوي فشار متوسط كمپكت
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved