بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
12117 دستورالعمل مديريت ولتاژ با استفاده از تنظيم تپ چنجر ترانس توزيع
12059 دستورالعمل چشم انداز اصلاح ولتاژ شبكه هاي توزيع(طرح چاوش)
11057 پيش نويس دستورالعمل الزامات ارتباط نرم افزار PM با سيستم GIS
12107 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پايه هاي چدني
12105 پيشنويس الزامات و ضوابط تحويل شبكه هاي جديد به بهره برداري
12104 دستورالعمل ارزيابي تلفات ترانسفورماتورهاي قدرت  
12103 آرايش نصب كراس آرم ها
12102 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي مودم هاي مورد استفاده در قرائت كنتورهاي هوشمند فهام2
8763 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي هوشمند تك فاز چند تعرفه (ويرايش 4)- فهام2
10155 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي هوشمند سه فاز چند تعرفه اتصال مستقيم (ويرايش 4)-فهام2
12027 دستورالعمل اجرايي عمليات خط گرم در تعمير و نگهداري پست هاي زميني فشار متوسط
11976 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي دستگاه هاي آشكارساز خطا فشار متوسط هوايي
12004 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي ثبات تابلويي
11997 پيش نويس تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي فاصله نگهدار عايق (اسپيسر) خط هوايي كابل فاصله دار فشار متوسط
11998 پيش نويس تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كابل هاي فاصله دار فشار متوسط و سيم نگهدارنده شبكه هوايي
11999 پيش نويس تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي سيم گير مارپيچ و كلمپ انگشتي
11981 راهنماي استانداردسازي خودروي "اتفاقات" مورد استفاده در واحدهاي عملياتي شركت هاي توزيع نيروي برق
12098 ستورالعمل برنامه ريزي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه  
11963 دستورالعمل مديريت بار گذاري پستها و فيدرهاي فشار ضعيف
11836 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي ابزار گشتاور دستي
11856 پيش نويس دستورالعمل پروانه ايمني
11839 دستوركار جلسه
11817 الزامات اجرايي مديريت اضطراري بار فيدرهاي فشار متوسط در شبكه توزيع
11816 دستورالعمل نظارت عاليه ايمني شركت هاي توزيع نيروي برق
11797 دستورالعمل ايمني در حفاري
11744 مستندات طرح فخيم
11596 دستورالعمل تحليل علل ريشه ايRCA
9819 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كات اوت فيوز 20 و 33 كيلوولت ويرايش1
10255 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي تابلوهاي فشار ضعيف چند كنتوري مستقيم
11517 دستورالعمل ارگونومي(مهندسي انساني) و ايمني كار با رايانه
11518 دستورالعمل تامين، استفاده، نگهداري و امحاء ابزار كار و لوازم حفاظتي فردي و گروهي
11495 پيش نويس اوليه سند اقدام داده كاوي در حوزه بهره برداري
3261 دستور العمل تعيين الزامات دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پلمپ هاي تجهيزات اندازه گيري
11456 دستورالعمل ايمن سازي محيط كار در معابر عمومي
11356 دستورالعمل نحوه تعاملات در زمينه ارائه خدمات به مشتركين و متقاضيان برق
12101 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي تك فاز چند تعرفه - ويرايش 3/1
12100 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي سه فاز چند تعرفه اتصال مستقيم - ويرايش 3/1
11337 دستورالعمل شناسايي و محاسبه برق مصرفي غير مجاز
12097 دستورالعمل سرويس و نگهداري سوئيچگير هاي GIS  
12095 دستورالعمل سرويس و نگهداري سيستم شبكه زمين پستهاي انتقال و فوق توزيع  
11223 نظارت عاليه ايمني شركت هاي توزيع نيروي برق
11218 دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي پيمانكاران
10800 «دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كليدهاي اتوماتيك فشار ضعيف MCCB »
12096 دستورالعمل نگهداري و تعميرات دوره اي برقگيرهاي نوع اكسيد فلزي  
12094 دستورالعمل بهره برداري و ارزيابي وضعيت مقره هاي سيليكون رابري خطوط انتقال و فوق توزيع  
11217 دستورالعمل بهره برداري و عملكرد بهينه مراكز داده طرح فراسامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي (فهام)
11146 ضوابط تكميل قرارداد خريد
12093 دستورالعمل شستشوي مقره هاي خطوط و پستهاي انتقال و فوق توزيع  
11398 دستوركار جلسه
10902 دستورالعمل تدوين اطلس جامع آسيب پذيري شبكه هاي توزيع نيروي برق در مقابل رخدادهاي طبيعي در بستر GIS
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved