بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
12482 دستورالعمل آزمون و مشخصات فني پوشش گالوانيزه سرد  
12478 شاخص هاي كليدي عملكرد مرتبط با حوزه مهندسي توزيع
12479 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كليدهاي مينياتوري فشار ضعيفMCB - ويرايش 1
12459 دستورالعمل سرويس، نگهداري و تعميرات دوره اي كليدهاي قدرت  
12447 دستورالعمل سرويس، نگهداري و تعميرات دوره اي ترانسفورماتورهاي جريان  
12446 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي هوشمند تك فاز چند تعرفه ريلي- فهام2
12444 دستورالعمل كنترل كيفيت تجهيزات شبكه توزيع نيروي برق - ويرايش1
12433 دستورالعمل اجراي مانور تعميرات جهادي
12431 تعيين الزامات، معيارهاي فني و راهنماي حفاظت، ترميم و مقاوم سازي پايه هاي بتني و پست هاي توزيع برق هوايي
12432 تعيين الزامات، معيارهاي فني و راهنماي مقاوم سازي پست هاي زميني توزيع
12430 تعيين الزامات،معيارهاي فني و راهنماي اجراي ساختمان پستهاي زميني توزيع
12429 دستورالعمل آزمون و مشخصات فني مقره هاي سيليكون رابر (ويرايش سوم)  
12425 دستورالعمل نصب و بكارگيري كنتورهاي مرجع - ويرايش1
12428 دستورالعمل "تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمونهاي پست پيش ساخته 20 كيلوولت"
12427 دستورالعملهاي "تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمونهاي تابلوهاي فشار متوسط كمپكت AIS ،20و 33 كيلوولت"
12424 دستورالعمل آزمون و مشخصات فني پوشش هاي سيليكون رابر (ويرايش دوم)  
12426 دستورالعمل كدگذاري تجهيزات شبكه هاي توزيع نيروي برق
12422 دستورالعمل هوشمندسازي كنتورهاي مشتركين جديد
12421 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كراس آرم هاي كامپوزيت
12437 سند قابليت همكاري كنتورهاي هوشمند طرح فهام (FID2-V1.3)
12360 الزامات اجرايي مديريت اضطراري بار فيدرهاي فشار متوسط در شبكه توزيع
11998 تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كابل هاي فاصله دار فشار متوسط هوايي و سيم نگهدارنده
12487 تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها- از ارديبهشت 99
12338 راهنماي هوشمندسازي مراكز اتفاقات(طرح هما)
12219 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي دستگاه آزمايش قابل حمل لوازم اندازه گيري انرژي سه فاز
12320 پيش نويس مشخصات فني كنتورهاي هوشمند تك فاز، جمع كننده (DCU)، اسناد قابليت همكاري
11976 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي دستگاه هاي آشكارساز خطا فشار متوسط هوايي
12308 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي خازن هاي فشار متوسط ثابت
12309 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي سيستم هشدار سرقت ترانسفورماتورهاي توزيع
12307 پيش نويس دستورالعمل ثابت بهره برداري شبكه هاي فشار متوسط
12177 نسخه جديد سند قابليت همكاري كنتورهاي هوشمند تك فاز و سه فاز اتصال مستقيم-فهام2
12279 پيش نويس دستور العمل نصب مقره سنجش در شبكه هاي فشار متوسط
11495 پيش نويس سند اقدام داده كاوي در حوزه بهره برداري
12258 دستورالعمل نحوه محاسبه شاخص هاي سيما در حوزه بهره برداري
12240 دستورالعمل هاي تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي تابلوهاي كنتورهاي هوشمند (مرجع و چاه هاي كشاورزي اتصال مستقيم)
12102 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي مودم كنتورهاي هوشمند فهام2
12198 پيش نويس دستورالعمل روش اجرايي نحوه بهره برداري در مناطق سردسير
12199 پيش نويس دستورالعمل مشخصات فني تجهيزات فردي و گروهي خاص مناطق سردسيري
12004 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي ثبات تابلويي
12197 پيش نويس دستورالعمل تجزيه و تحليل حوادث ناشي از كار در شبكه هاي توزيع
12176 دستورالعمل الزامات نحوه ارتباط نرم افزار PM با سيستم GIS
12117 دستورالعمل مديريت ولتاژ با استفاده از تنظيم تپ چنجر ترانس توزيع
12059 دستورالعمل چشم انداز اصلاح ولتاژ شبكه هاي توزيع(طرح چاوش)
11057 پيش نويس دستورالعمل الزامات ارتباط نرم افزار PM با سيستم GIS
12107 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پايه هاي چدني
12105 پيشنويس الزامات و ضوابط تحويل شبكه هاي جديد به بهره برداري
12104 دستورالعمل ارزيابي تلفات ترانسفورماتورهاي قدرت  
12103 آرايش نصب كراس آرم ها
12239 دستورالعمل بهره برداري و سرويس و نگهداري باتري هاي سرب اسيدي تر  
8763 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي هوشمند تك فاز چند تعرفه (ويرايش 4)- فهام2
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved