بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
12873 دستورالعمل هماهنگ و استاندارد سازي البسه كاركنان و نيروهاي انساني پيمانكاران طرف قرارداد با شركتهاي توزيع نيروي برق
12862 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني وآزمونهاي پتوي عايق لاستيكي
12867 دستورالعمل خازن گذاري در شبكه توزيع برق
12861 استاندارد IEC درخصوص انتخاب و الزامات سامانه طراحي شبكه توزيع برق
12868 پيش نويس دستورالعمل اتصال منابع توليد پراكنده به شبكه برق ايران
12858 پيش نويس دستورالعمل هاي جايابي كليد در شبكه توزيع برق
12859 دستورالعمل انتخاب و الزامات سامانه طراحي شبكه توزيع برق
12860 دستورالعمل مسيريابي و نقشه برداري شبكه توزيع نيروي برق
12838 نتايج ارزيابي سراسري شركتهاي توزيع برق در جاري سازي ضوابط مقاوم سازي
12815 دستورالعمل تحويل گيري و آزمون هاي پذيرش سيستم هاي كابلي فشارقوي  
12814 پيشنهاد فعاليت هاي قابل برونسپاري در حوزه بهره برداري و تدوين پيش نويس قراردادهاي مربوطه
12863 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي آستين عايق لاستيكي
12807 دستورالعمل بهره برداري پستهاي بدون اپراتور  
12864 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي دستكش عايق لاستيكي
12806 پيش نويس آرايش اجرايي شبكه هاي توزيع فشار متوسط هوايي با پايه هاي چهار گوش و گرد
12682 پيش نويس دستورالعمل تعيين نرخ خرابي تجهيزات شبكه توزيع برق
12648 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي دستگاه سه فاز تست رله ثانويه
12640 ايمني و آتش (قسمت اول)
12638 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي ترانسفورماتورهاي روغني توزيع 20 كيلوولت
12647 پيش نويس دستورالعمل سامانه طراحي شبكه توزيع
12599 پيش نويس دستورالعمل محاسبات الكتريكي شبكه توزيع
12598 شيوه نامه ارايه دانش در حوزه مهندسي
12596 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي هادي هاي هوايي روكش دار فشار متوسط - ويرايش 2
12579 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي خازن هاي ثابت فشار ضعيف سه فاز نصب در فضاي آزاد - ويرايش 3
12578 دستورالعمل سرويس، نگهداري و تعميرات دوره اي ترانسفورماتورهاي ولتاژ خازني  
12558 راهنماي سيستم پاسخگويي صوتي تعاملي (IVR) طرح هما
12559 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كات اوت فيوز 20 و 33 كيلوولت ويرايش1.1- تاريخ الزام اجرا 1401/09/01
12538 دستورالعمل الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پايه هاي بتني پيش تنيده گرد با رويكرد مقاوم سازي و بهبود تاب آوري شبكه توزيع برق
12539 دستورالعمل الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پايه هاي بتني مسلح چهارگوش با رويكرد مقاوم سازي و بهبود تاب آوري شبكه توزيع برق
12540 دستورالعمل انبارش، جابجايي، حمل و نصب پايه هاي بتني پيش تنيده گرد با رويكرد مقاوم سازي و بهبود تاب آوري شبكه توزيع برق
12541 دستورالعمل انبارش، جابجايي، حمل و نصب پايه هاي بتني مسلح چهارگوش با رويكرد مقاوم سازي و بهبود تاب آوري شبكه توزيع برق
12865 دستورالعمل هاي تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي جمپر باي پس موقت منعطف و گيره چندكاره عايق
12543 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي سيستم هشدار سرقت ترانسفورماتورهاي توزيع - ويرايش 1
12542 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي تنظيم كننده گامي ولتاژ( اتوبوستر) 20 كيلوولت
12642 دستورالعمل بهره برداري و سرويس و نگهداري باتري هاي سيلد اسيد  
12520 نظام نامه مديريت داراييهاي فيزيكي
12437 سند قابليت همكاري كنتورهاي هوشمند طرح فهام (FID2-V2.0)
12510 دستورالعمل مقاوم سازي پايه هاي بتني و پست هاي توزيع برق هوايي
12509 دستورالعمل مقاوم سازي پست هاي توزيع زميني
12507 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي خازن هاي فشار متوسط ثابت در شبكه هاي توزيع هوايي - ويرايش 2
12505 دستورالعمل پياده سازي و رويه هاي اجرايي مقاوم سازي در شبكه هاي توزيع برق
12506 دستورالعمل تهيه طرح خطوط فشار متوسط هوايي توزيع
12177 سند قابليت همكاري كنتورهاي هوشمند تك فاز و سه فاز اتصال مستقيم-فهام2- ويرايش3
12482 دستورالعمل آزمون و مشخصات فني پوشش گالوانيزه سرد  
12478 شاخص هاي كليدي عملكرد مرتبط با حوزه مهندسي توزيع
12479 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كليدهاي مينياتوري فشار ضعيفMCB - ويرايش 1
12459 دستورالعمل سرويس، نگهداري و تعميرات دوره اي كليدهاي قدرت  
12447 دستورالعمل سرويس، نگهداري و تعميرات دوره اي ترانسفورماتورهاي جريان  
12446 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي هوشمند تك فاز چند تعرفه ريلي- فهام2
12444 دستورالعمل كنترل كيفيت تجهيزات شبكه توزيع نيروي برق - ويرايش1
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved