بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
11883 پيش نويس دستورالعمل اجرايي عمليات خط گرم در تعمير و نگهداري پست هاي زميني فشار متوسط
11876 پيش نويس دستورالعمل مديريت بارگذاري پست ها و فيدرهاي فشار ضعيف در شبكه هاي توزيع نيروي برق
11856 پيش نويس دستورالعمل پروانه ايمني
11839 دستوركار جلسه
11836 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي گشتاورسنج دستي
11837 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي هوشمند تكفاز چند تعرفه
11817 الزامات اجرايي مديريت اضطراري بار فيدرهاي فشار متوسط در شبكه توزيع
11816 دستورالعمل نظارت عاليه ايمني شركت هاي توزيع نيروي برق
11797 دستورالعمل ايمني در حفاري
11744 مستندات طرح فخيم
11596 دستورالعمل تحليل علل ريشه ايRCA
9819 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كات اوت فيوز 20 و 33 كيلوولت ويرايش1
10255 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي تابلوهاي فشار ضعيف چند كنتوري مستقيم
11517 دستورالعمل ارگونومي(مهندسي انساني) و ايمني كار با رايانه
11518 دستورالعمل تامين، استفاده، نگهداري و امحاء ابزار كار و لوازم حفاظتي فردي و گروهي
11495 پيش نويس اوليه سند اقدام داده كاوي در حوزه بهره برداري
3261 دستور العمل تعيين الزامات دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پلمپ هاي تجهيزات اندازه گيري
11456 دستورالعمل ايمن سازي محيط كار در معابر عمومي
11356 دستورالعمل نحوه تعاملات در زمينه ارائه خدمات به مشتركين و متقاضيان برق
8763 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي ديجيتالي تك فاز چند تعرفه ويرايش 3/1
10155 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي ديجيتالي سه فاز چند تعرفه اتصال مستقيم ويرايش 3/1
11337 دستورالعمل شناسايي و محاسبه برق مصرفي غير مجاز
11296 پيش نويس دستورالعمل بهره برداري از تپ ترانس
11223 نظارت عاليه ايمني شركت هاي توزيع نيروي برق
11218 دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي پيمانكاران
10800 «دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كليدهاي اتوماتيك فشار ضعيف MCCB »
11217 دستورالعمل بهره برداري و عملكرد بهينه مراكز داده طرح فراسامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي (فهام)
11146 ضوابط تكميل قرارداد خريد
11077 يوست2-پيش نويس دستورالعمل الزامات ارتباط نرم افزار pm و Gis -شرح خدمات pm مبتني بر GIS
11057 پيش نويس دستورالعمل الزامات ارتباط نرم افزار PM با سيستم GIS
11398 دستوركار جلسه
10902 دستورالعمل تدوين اطلس جامع آسيب پذيري شبكه هاي توزيع نيروي برق در مقابل رخدادهاي طبيعي در بستر GIS
10855 دستورالعمل هاي تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي برقگيرهاي فشار متوسط 20 و 33 كيلوولت (شبكه توزيع) پليمري اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي (ويرايش 1، 20 كيلوولت و ويرايش 01، 33 كيلوولت)
11397 دستوركارجلسه
10838 پيشنويس دستورالعمل نظارت بر عملكرد پيمانكاران در شركت هاي توزيع نيروي برق
10841 دستورالعمل مديريت هوشمند ناوگان واحدهاي سيار مبتني بر سامانه اطلاعات مكاني در بهره برداري شبكه هاي توزيع نيروي برق
10842 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پايه هاي بتني مسلح چهارگوش
10844 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پايه هاي بتني پيش تنيده گرد
10846 دستورالعمل الزامات انبارش، جابجايي، حمل و نصب پايه هاي بتني مسلح چهارگوش
10845 دستورالعمل الزامات انبارش، جابجايي، حمل و نصب پايه هاي بتني پيش تنيده گرد
10837 دستورالعمل نصب، بهره برداري و نگهداري دستگاه پايانه راه دور(RTU) زميني و هوايي توزيع
11396 دستوركار جلسه
10720 پيش نويس دستور العمل اجرايي نظام مستند سازي و اطلاع رساني مناقصات
10722 روش اجرائي نحوه بررسي و اصلاح پيش نويس هاي ارسالي شركت توانير در خصوص واحدهاي بازرگاني و تداركاتي
10723 روش اجرايي نظارت بر عملكرد واحدهاي حوزه بازرگاني و تداركاتي شركتهاي توزيع نيروي برق
10395 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كليدهاي قابل قطع زير بار گازي به منظور استفاده در شبكه هاي هوايي 20 و 33 كيلوولت
4201 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي برقگيرهاي فشار متوسط 20 كيلوولت چيني (سراميكي) و سيليكوني اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي(ويرايش 01)
10295 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي روغن عايقي براي مصرف ترانسفورماتور توزيع
10516 پيش نويس دستورالعمل الزامات مقاوم سازي و تقويت پايه هاي بتني فرسوده شبكه توزيع
10461 آيين نامه تضمين شركتهاي توزيع برق
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved