بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
12508 دستورالعمل تصفيه شيميايي روغن هاي عايقي معدني  
12558 ابلاغ راهنماي سيستم پاسخگويي صوتي تعامليIVR(طرح هما)
12559 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كات اوت فيوز 20 و 33 كيلوولت ويرايش1.1- تاريخ الزام اجرا 1401/09/01
12538 دستورالعمل الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پايه هاي بتني پيش تنيده گرد با رويكرد مقاوم سازي و بهبود تاب آوري شبكه توزيع برق
12539 دستورالعمل الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پايه هاي بتني مسلح چهارگوش با رويكرد مقاوم سازي و بهبود تاب آوري شبكه توزيع برق
12540 دستورالعمل انبارش، جابجايي، حمل و نصب پايه هاي بتني پيش تنيده گرد با رويكرد مقاوم سازي و بهبود تاب آوري شبكه توزيع برق
12541 دستورالعمل انبارش، جابجايي، حمل و نصب پايه هاي بتني مسلح چهارگوش با رويكرد مقاوم سازي و بهبود تاب آوري شبكه توزيع برق
12543 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي سيستم هشدار سرقت ترانسفورماتورهاي توزيع - ويرايش 1
12542 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي تنظيم كننده گامي ولتاژ( اتوبوستر) 20 كيلوولت
12520 نظام نامه مديريت داراييهاي فيزيكي
12437 سند قابليت همكاري كنتورهاي هوشمند طرح فهام (FID2-V2.0)
12510 دستورالعمل مقاوم سازي پايه هاي بتني و پست هاي توزيع برق هوايي
12509 دستورالعمل مقاوم سازي پست هاي توزيع زميني
12507 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي خازن هاي فشار متوسط ثابت در شبكه هاي توزيع هوايي - ويرايش 2
12505 دستورالعمل پياده سازي و رويه هاي اجرايي مقاوم سازي در شبكه هاي توزيع برق
12506 دستورالعمل تهيه طرح خطوط فشار متوسط هوايي توزيع
12504 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمونهاي دستكش عايقي لاستيكي
12177 سند قابليت همكاري كنتورهاي هوشمند تك فاز و سه فاز اتصال مستقيم-فهام2- ويرايش3
12482 دستورالعمل آزمون و مشخصات فني پوشش گالوانيزه سرد  
12478 شاخص هاي كليدي عملكرد مرتبط با حوزه مهندسي توزيع
12479 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كليدهاي مينياتوري فشار ضعيفMCB - ويرايش 1
12459 دستورالعمل سرويس، نگهداري و تعميرات دوره اي كليدهاي قدرت  
12447 دستورالعمل سرويس، نگهداري و تعميرات دوره اي ترانسفورماتورهاي جريان  
12446 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي هوشمند تك فاز چند تعرفه ريلي- فهام2
12444 دستورالعمل كنترل كيفيت تجهيزات شبكه توزيع نيروي برق - ويرايش1
12433 دستورالعمل اجراي مانور تعميرات جهادي
12430 تعيين الزامات،معيارهاي فني و راهنماي اجراي ساختمان پستهاي زميني توزيع
12429 دستورالعمل آزمون و مشخصات فني مقره هاي سيليكون رابر (ويرايش سوم)  
12425 دستورالعمل نصب و بكارگيري كنتورهاي مرجع - ويرايش1
12428 دستورالعمل "تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمونهاي پست پيش ساخته 20 كيلوولت"
12427 دستورالعملهاي "تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمونهاي تابلوهاي فشار متوسط كمپكت AIS ،20و 33 كيلوولت"
12424 دستورالعمل آزمون و مشخصات فني پوشش هاي سيليكون رابر (ويرايش دوم)  
12426 دستورالعمل كدگذاري تجهيزات شبكه هاي توزيع نيروي برق
12422 دستورالعمل هوشمندسازي كنتورهاي مشتركين جديد
12421 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كراس آرم هاي كامپوزيت
12360 الزامات اجرايي مديريت اضطراري بار فيدرهاي فشار متوسط در شبكه توزيع
11998 تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كابل هاي فاصله دار فشار متوسط هوايي و سيم نگهدارنده
12487 تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها- از ارديبهشت 99
12338 راهنماي هوشمندسازي مراكز اتفاقات(طرح هما)
12219 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي دستگاه آزمايش قابل حمل لوازم اندازه گيري انرژي سه فاز
12320 پيش نويس مشخصات فني كنتورهاي هوشمند تك فاز، جمع كننده (DCU)، اسناد قابليت همكاري
11976 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي دستگاه هاي آشكارساز خطا فشار متوسط هوايي
12309 پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي سيستم هشدار سرقت ترانسفورماتورهاي توزيع
12307 پيش نويس دستورالعمل ثابت بهره برداري شبكه هاي فشار متوسط
12279 پيش نويس دستور العمل نصب مقره سنجش در شبكه هاي فشار متوسط
11495 پيش نويس سند اقدام داده كاوي در حوزه بهره برداري
12258 دستورالعمل نحوه محاسبه شاخص هاي سيما در حوزه بهره برداري
12240 دستورالعمل هاي تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي تابلوهاي كنتورهاي هوشمند (مرجع و چاه هاي كشاورزي اتصال مستقيم)
12102 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي مودم كنتورهاي هوشمند فهام2
12198 پيش نويس دستورالعمل روش اجرايي نحوه بهره برداري در مناطق سردسير
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved