بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
12701 تدوين مدل منطقي نسخه چهارم استاندارد GIS صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع و پياده سازي مدل فيزيكي
12700 دستورالعمل كدگذاري پايگاه داده مكاني صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع (مبتني بر ويرايش چهارم)
12699 تدوين دستورالعمل تبديل پايگاه داده مكاني صنعت برق از نسخه هاي دوم و سوم به نسخه چهارم
12698 دستورالعمل هاي اجرايي ايجاد پايگاه داده مكاني و دستورالعمل بهنگامرساني حين فعاليت روزانه براساس نسخه چهارم استاندارد
12594 راهنماي ثبت پيشنهاد در سامانه نظام پيشنهادها
12595 فرآيند بررسي پيشنهادهاي كمي بالاتر از سقف معاملات جزئي شركت هاي زيرمجموعه
12644 دستورالعمل انتخاب و انتصاب مديران با رويكرد فراخوان عمومي-شركت هاي وابسته
12643 دستورالعمل انتخاب و انتصاب مديران با رويكرد فراخوان عمومي-تابعه
12411 آيين نامه نيازسنجي، تامين و ساماندهي نيروي انساني شركتهاي وابسته (غيردولتي)
12361 استاندارد دسترسي افراد كم توان به پورتال
12359 ليست شركت هاي موجود در وندورليست شركت توانير
12358 ليست گواهي هاي مطابقت با استاندارد توليد كالاهاي تخصصي صنعت برق
12681 اصلاحيه آيين نامه مديريت فرايند آموزش
12645 شيوه نامه انتخاب و انتصاب مديران در شركت هاي وابسته
12646 شيوه نامه انتخاب و انتصاب مديران در شركت هاي تابعه  
12312 شيوه نامه اجراي فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي در وزارت نيرو
12311 محورهاي فرصت مطالعاتي
11627 ليست شركت هاي موجود در وندورليست شركت توانير
11626 ليست گواهي هاي مطابقت با استاندارد توليد كالاهاي تخصصي صنعت برق
12305 ماده پنج برنامه ششم توسعه  
12303 آموزش نحوه محاسبه شاخصهاي بهره وري بر اساس دستورالعمل
12304 جدول تبديل واحد حامل هاي انرژي
12302 دستورالعمل اندازه گيري شاخص هاي بهره وري
12042 اينفوگرافيك نتايج حاصل از پروژه هاي تحقيقاتي در صنعت برق
12025 دوره مباني قراردادها، موافقتنامه ها و اعتبارات پروژه
11978 روش اجرايي قرارداد درمان دوره 99-98
12026 دوره تكنولوژي هاي نوين در شركت هاي توزيع
11959 ابلاغ دستورالعمل ساماندهي فيزيكي، الكترونيكيي ميكروفيلم و امحاء اسناد مالي شركت توانير و زيرمجموعه
11956 ابلاغ دستورالعمل ساماندهي فيزيكي، الكترونيكيي ميكروفيلم و امحاء اسناد مالي شركت توانير و زيرمجموعه
11957 نامه تصويب دستورالعمل ساماندهي فيزيكي، الكترونيكي، ميكروفيلم و امحاء اسناد مالي شركت توانير و زير مجموعه
11958 نامه تصويب دستورالعمل ساماندهي فيزيكي، الكترونيكي، ميكروفيلم و امحاء اسناد مالي شركت توانير و شركت هاي زير مجموعه
11884 شرح خدمات پيمانكار ساماندهي فيزيكي ،الكترونيكي و ميكروفيلم اسناد مالي
11896 ابلاغيه حذف كاغذ و تحقق ايران الكترونيك
12037 آشنايي با مفاهيم شركت هاي دانش بنيان، تجاري سازي و حقوق مالكيت فكري
12310 تفاهم نامه فرصت مطالعاتي با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
11778 فرآيند اثر بخش تعريف نيازها و تعيين اولويت هاي تحقيقاتي
11779 مديريت و كنترل پروژه هاي تحقيقاتي و استانداردهاي مرتبط
11477 قابليت ها و شاخص هاي مورد ارزيابي در ميز خدمت الكترونيك
11281 دستورالعمل ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون مديريت خدمات كشوري
11236 دستورالعمل ساماندهي فيزيكي، الكترونيكي، ميكروفيلم و امحاء اسناد مالي
12039 آشنايي با نوآوري و مديريت فرآيند نوآوري
11277 فرم 13 صفحه اي تعريف پروژه در حوزه تحقيقات
11135 ويرايش دوم روش اجرايي محاسبه عايدات حاصل از اجراي پيشنهادهاي كمي،فايل اكسل محاسبه صرفه جويي به همراه مثال
11169 سهميه ايثارگران در آزمون بكارگيري نيروي حجمي
11166 تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران براساس بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه
11063 روش اجرايي قرارداد درمان دوره 98-97
11035 روش اجرايي ارزيابي پيشنهادها در شركت توانير
11036 روش اجرايي ارزيابي برترين هاي نظام پيشنهادهاي شركت توانير
11076 تركيب اعضاء و نحوه انجام فعاليت "كارگروه استاني دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي"
12040 ايران در شاخص نوآوري جهاني تا 2017 ميلادي
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved