بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
دستورالعمل دستورالعمل توسعه مولد مقياس كوچك
عنوان دستورالعمل توسعه مولد مقياس كوچك
جالب توجه:
  داخل توانير
 • طرح خصوصي سازي صنعت برق > توليد پراكنده -مولدين مقياس كوچك
  خارج توانير
 • كليه شركت هاي توزيع
 • كليه شركت هاي برق منطقه اي
 • سازمان توسعه برق ايران
 • سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا)
 • مديريت شبكه برق ايران
مرتبط با سند
شماره 52504/350
از تاریخ 1387-07-30
تصویب کننده معاون وزير نيرو در امور برق
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
 • صنعت برق > توليد پراكنده
 • متن
  قوانین و مقررات - شرکت توانير
  © 1389 Tavanir, all rights reserved