بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
دستورالعمل دستور العمل تعيين الزامات دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پلمپ هاي تجهيزات اندازه گيري
عنوان دستور العمل تعيين الزامات دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پلمپ هاي تجهيزات اندازه گيري
جالب توجه:
  داخل توانير
 • معاونت هماهنگي توزيع
 • معاونت هماهنگي توزيع > دفتر پشتيباني فني
 • معاونت هماهنگي توزيع > دفتر پشتيباني فني > تجهيزات
 • معاونت هماهنگي توزيع > دفتر پشتيباني فني > تجهيزات > خاص
 • معاونت هماهنگي توزيع > دفتر پشتيباني فني > گروه نظارت بر توسعه و كيفيت تجهيزات توزيع
مرتبط با سند
شماره 313/3258
از تاریخ 1397-09-13
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت هماهنگي توزيع > دفتر پشتيباني فني > تجهيزات > خاص
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
 • شركت توانير > پشتيباني فني توزيع > دستورالعمل هاي فني توزيع
 • متن <br>
  قوانین و مقررات - شرکت توانير
  © 1389 Tavanir, all rights reserved