بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
بخشنامه بخشنامه تعارض منافع وزير محترم نيرو
عنوان بخشنامه تعارض منافع وزير محترم نيرو
جالب توجه:
    داخل توانير
  • دفتر مدير عامل > دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات
مرتبط با سند
شماره 99/33144/50/100
از تاریخ 1399-08-18
تصویب کننده وزير نيرو
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved