بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
دستورالعمل پيشنهاد فعاليت هاي قابل برونسپاري در حوزه بهره برداري و تدوين پيش نويس قراردادهاي مربوطه
عنوان پيشنهاد فعاليت هاي قابل برونسپاري در حوزه بهره برداري و تدوين پيش نويس قراردادهاي مربوطه
جالب توجه:
مرتبط با سند
شماره 3931
از تاریخ 1399-12-03
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت هماهنگي توزيع > دفتر نظارت بر توزيع
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • شركت توانير > نظارت بر توزيع > دستور العمل هاي نظارت بر توزيع
  • متن
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved