بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
برنامه برنامه و پوستر نخستين دوره آموزش هماهنگ ناظرين كارگاه هاي پايه سازي شركت هاي توزيع برق
عنوان برنامه و پوستر نخستين دوره آموزش هماهنگ ناظرين كارگاه هاي پايه سازي شركت هاي توزيع برق
جالب توجه:
مرتبط با سند
شماره 1511
از تاریخ 1399-05-26
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت هماهنگي توزيع > بهتاب
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • معاونت هماهنگي توزيع > بهتاب > مقاوم سازي شبكه > آموزش و جاري سازي
  • معاونت هماهنگي توزيع > بهتاب > مقاوم سازي شبكه > نظارت و ارزيابي
  • متن
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved