بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
دستورالعمل دستورالعمل انبارش، جابجايي، حمل و نصب پايه هاي بتني مسلح چهارگوش با رويكرد مقاوم سازي و بهبود تاب آوري شبكه توزيع برق
عنوان دستورالعمل انبارش، جابجايي، حمل و نصب پايه هاي بتني مسلح چهارگوش با رويكرد مقاوم سازي و بهبود تاب آوري شبكه توزيع برق
جالب توجه:
مرتبط با سند
شماره 3523
از تاریخ 1399-08-20
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت هماهنگي توزيع > بهتاب
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • معاونت هماهنگي توزيع > بهتاب > مقاوم سازي شبكه > دستورالعمل و رويه هاي اجرايي
  • معاونت هماهنگي توزيع > بهتاب > مقاوم سازي شبكه > كميته تخصصي پايه هاوسازه هاي شبكه توزيع > ابلاغيه و مصوبات
  • معاونت هماهنگي توزيع > بهتاب > مقاوم سازي شبكه > كارگروه مقاوم سازي پايه ها وسازه هاي شبكه توزيع > ابلاغيه و مصوبات
  • متن
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved