بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
مصوبه شيوه انعقاد قرارداد و خريد برق از نيروگاه هاي داخل شبكه برق كشور- مصوبه 329
عنوان شيوه انعقاد قرارداد و خريد برق از نيروگاه هاي داخل شبكه برق كشور- مصوبه 329
جالب توجه:
    داخل توانير
  • طرح خصوصي سازي صنعت برق > توليد پراكنده -مولدين مقياس كوچك
مرتبط با سند
شماره 99/22234/20/100
از تاریخ 1399-05-14
تصویب کننده  
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved