بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
پيش نويس پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي تنظيم كننده گامي ولتاژ( اتوبوستر) 20 كيلوولت
عنوان پيش نويس دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي تنظيم كننده گامي ولتاژ( اتوبوستر) 20 كيلوولت
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت هماهنگي توزيع
  • معاونت هماهنگي توزيع > دفتر پشتيباني فني
  • معاونت هماهنگي توزيع > دفتر پشتيباني فني > تجهيزات
  • معاونت هماهنگي توزيع > دفتر پشتيباني فني > تجهيزات > پيش نويس كثيرالمصرف
مرتبط با سند
شماره  
از تاریخ 1400-02-11
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت هماهنگي توزيع > دفتر پشتيباني فني > تجهيزات > پيش نويس كثيرالمصرف
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن  
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved