بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
آيين نامه آيين نامه اجرايي بندهاي الف، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل، ع، ف، ر، ص و ش تبصره 5و بند م تبصره 6ماده واحده قانون بودجه سال 1399كل كشور
عنوان آيين نامه اجرايي بندهاي الف، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل، ع، ف، ر، ص و ش تبصره 5و بند م تبصره 6ماده واحده قانون بودجه سال 1399كل كشور
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1
مرتبط با سند
شماره 11636/ت57622هـ
از تاریخ 1399-06-05
تصویب کننده  
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > آيين نامه > بودجه سنواتي > سال 1399
  • متن  
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved