بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
آيين نامه آيين نامه اجرايي بند الف تبصره 14ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور
عنوان آيين نامه اجرايي بند الف تبصره 14ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1
مرتبط با سند
شماره 27261/ت57700هـ
از تاریخ 1399-03-19
تصویب کننده  
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > آيين نامه > بودجه سنواتي > سال 1399
  • متن
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved