بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
آيين نامه اصلاح آيين نامه اجرايي بند (و) و جزءهاي (?-?) و (?-?) بند (و) تبصره (?) ماده واحده قانون بودجه سال ???? كل كشور
عنوان اصلاح آيين نامه اجرايي بند (و) و جزءهاي (?-?) و (?-?) بند (و) تبصره (?) ماده واحده قانون بودجه سال ???? كل كشور
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1
مرتبط با سند
شماره 154981/ت57337هـ
از تاریخ 1398-12-05
تصویب کننده  
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > آيين نامه > بودجه سنواتي > سال 1398
  • متن  
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved