بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
بخشنامه مقررات تامين برق مراكز استخراج رمز ارز
عنوان مقررات تامين برق مراكز استخراج رمز ارز
جالب توجه:
    داخل توانير
  • دفتر حقوقي
مرتبط با سند تصويب نامه در خصوص استفاده از رمز ارزها
شماره 98/36376/20/100
از تاریخ 1398-08-18
تصویب کننده  
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • شركت توانير > بخشنامه ها و ساير مصوبات (دفتر حقوقي)
  • متن
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved