بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
آيين نامه آيين نامه اجرايي بند "و" تبصره 5 قانون بودجه 1399
عنوان آيين نامه اجرايي بند "و" تبصره 5 قانون بودجه 1399
جالب توجه:
    خارج توانير
  • توانير
مرتبط با سند
شماره 51791
از تاریخ 1399-05-12
تصویب کننده هيات دولت
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن آيين نامه اجرايي بند "و" تبصره 5 قانون بودجه 1399
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved