بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
بخشنامه بخشنامه فروش اموال و دارايي هاي مازاد جهت پرداخت پاداش بازنشستگي كاركنان دولت در سال 1399
عنوان بخشنامه فروش اموال و دارايي هاي مازاد جهت پرداخت پاداش بازنشستگي كاركنان دولت در سال 1399
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1
مرتبط با سند
شماره 8233
از تاریخ 1399-01-17
تصویب کننده  
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > آيين نامه > ساير
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > تازه هاي مجلس
  • متن  
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved