بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
آيين نامه بخشنامه ترميم حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي كار معينموضوع تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري 1398
عنوان بخشنامه ترميم حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي كار معينموضوع تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري 1398
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1
مرتبط با سند
شماره 98/50205/500
از تاریخ 1398-12-10
تصویب کننده  
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > آيين نامه > قانون مديريت خدمات كشوري
  • متن  
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved