بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
قانون قانون بودجه سال 1399
عنوان قانون بودجه سال 1399
جالب توجه:
    خارج توانير
  • توانير
مرتبط با سند
شماره  
از تاریخ 1399-01-01
تصویب کننده مجلس شوراي اسلامي
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن قانون بودجه سال 1399
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved