بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
اسناد تدوين شده شيوه نامه اجراي فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي در وزارت نيرو
عنوان شيوه نامه اجراي فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي در وزارت نيرو
جالب توجه:
مرتبط با سند
شماره  
از تاریخ 1398-11-08
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت منابع انساني و تحقيقات > دفتر امور تحقيقات برق
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • شركت توانير > دفتر تحقيقات و توسعه فناوري > دريافت اسناد فرصت مطالعاتي
  • متن
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved