بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
آيين نامه آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت 1398
عنوان آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت 1398
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > تامين منابع مالي
مرتبط با سند
شماره 132865
از تاریخ 1398-10-17
تصویب کننده هيات وزيران
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت 1398
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved