بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
دستورالعمل جدول تبديل واحد حامل هاي انرژي
عنوان جدول تبديل واحد حامل هاي انرژي
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت منابع انساني و تحقيقات > دفتر توسعه مديريت و بهره وري > بهره وري در صنعت برق > نظام پيشنهادهاي توانير
مرتبط با سند
شماره 1
از تاریخ 1398-10-17
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت منابع انساني و تحقيقات > دفتر توسعه مديريت و بهره وري > بهره وري در صنعت برق
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • شركت توانير > بهره وري در صنعت برق > بهره وري
  • متن
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved