بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
پيش نويس شرح خدمات پيمانكار ساماندهي فيزيكي ،الكترونيكي و ميكروفيلم اسناد مالي
عنوان شرح خدمات پيمانكار ساماندهي فيزيكي ،الكترونيكي و ميكروفيلم اسناد مالي
جالب توجه:
مرتبط با سند دستورالعمل ساماندهي فيزيكي، الكترونيكي، ميكروفيلم و امحاء اسناد مالي
شماره ارديبهشت ماه 98
از تاریخ 1398-02-16
تصویب کننده هيات مديره توانير
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن <br>
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved