بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
قانون قانون اصلاح ماده 13 قانون جامع خدماترساني به ايثارگران در خصوص بيمه درماني مكمل
عنوان قانون اصلاح ماده 13 قانون جامع خدماترساني به ايثارگران در خصوص بيمه درماني مكمل
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1
مرتبط با سند
شماره 142887
از تاریخ 1397-10-26
تصویب کننده  
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > آيين نامه > ساير
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > دستورالعمل ، مصوبات و بخشنامه ها > ساير
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved