بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
آيين نامه آيين نامه اجرايي ماده 17 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه
عنوان آيين نامه اجرايي ماده 17 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1
مرتبط با سند
شماره 144438/ت54736هـ
از تاریخ 1397-10-30
تصویب کننده  
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > آيين نامه > برنامه پنجساله توسعه > احكام دائمي برنامه هاي توسعه
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved