بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
ماده قانون تبديل وضعيت ايثارگران
عنوان تبديل وضعيت ايثارگران
جالب توجه:
    خارج توانير
  • توانير
مرتبط با سند
شماره 97/41544/115
از تاریخ 1397-09-20
تصویب کننده وزارت نيرو
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن <br>
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved