بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
دستورالعمل صورتجلسه سيزدهمين جلسه مشترك مسئولين ورزش صنعت آب و برق استان تهران 97/9/28
عنوان صورتجلسه سيزدهمين جلسه مشترك مسئولين ورزش صنعت آب و برق استان تهران 97/9/28
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت هماهنگي مالي و پشتيباني > اداره كل امور اداري و خدمات عمومي > ورزش
مرتبط با سند
شماره  
از تاریخ 1397-10-23
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت هماهنگي مالي و پشتيباني > اداره كل امور اداري و خدمات عمومي > ورزش
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • شركت توانير > ورزش
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved