بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
آيين نامه آيين نامه ساماندهي حق الوكاله و حق المشاوره خدمات وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي در دستگاه هاي اجرايي
عنوان آيين نامه ساماندهي حق الوكاله و حق المشاوره خدمات وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي در دستگاه هاي اجرايي
جالب توجه:
    داخل توانير
  • دفتر حقوقي
مرتبط با سند
شماره 124669/ت52547هـ
از تاریخ 1397-09-24
تصویب کننده هيات وزيران
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • شركت توانير > آيين نامه ها (دفتر حقوقي)
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved