بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
بخشنامه بخشنامه وزير در خصوص اجزاء حقوق عمومي
عنوان بخشنامه وزير در خصوص اجزاء حقوق عمومي
جالب توجه:
    داخل توانير
  • دفتر حقوقي
مرتبط با سند
شماره 97/36062/30/100
از تاریخ 1397-08-01
تصویب کننده وزير نيرو
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • شركت توانير > بخشنامه ها و ساير مصوبات (دفتر حقوقي)
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved