بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
بخشنامه بخشنامه درخصوص اوراق نوع اول
عنوان بخشنامه درخصوص اوراق نوع اول
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1
مرتبط با سند
شماره 57/96023
از تاریخ 1397-05-10
تصویب کننده  
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > آيين نامه > قانون مديريت خدمات كشوري
  • متن  
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved