بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
دستورالعمل دستورالعمل اجرايي ماده 54 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور
عنوان دستورالعمل اجرايي ماده 54 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1
مرتبط با سند
شماره 72029
از تاریخ 1397-02-22
تصویب کننده  
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > آيين نامه > برنامه پنجساله توسعه > احكام دائمي برنامه هاي توسعه
  • متن  
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved