بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
آيين نامه آيين نامه اجرايي بند (ح) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1397
عنوان آيين نامه اجرايي بند (ح) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1397
جالب توجه:
    داخل توانير
  • دفتر حقوقي
مرتبط با سند قانون بودجه سال 1397 كل كشور
شماره 95308/ت55796ه
از تاریخ 1397-07-21
تصویب کننده هيات وزيران
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • شركت توانير > آيين نامه ها (دفتر حقوقي)
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved