بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
آراء نحوه مطالبه خسارت حق الوكاله توسط ادارات دولتي در مواردي كه محكوم له واقع مي شوند
عنوان نحوه مطالبه خسارت حق الوكاله توسط ادارات دولتي در مواردي كه محكوم له واقع مي شوند
جالب توجه:
    داخل توانير
  • دفتر حقوقي
مرتبط با سند
شماره 771
از تاریخ 1397-05-16
تصویب کننده ديوان عدالت اداري
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • شركت توانير > آراء وحدت رويه (دفتر حقوقي)
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved