بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
بخشنامه مجموعه دستورالعملهاي مطالعات مهندسي ارزش در دوره پيش از عمليات اجرا و ساخت
عنوان مجموعه دستورالعملهاي مطالعات مهندسي ارزش در دوره پيش از عمليات اجرا و ساخت
جالب توجه:
  خارج توانير
 • كليه شركت هاي برق منطقه اي
 • كليه شركت هاي توزيع
 • كليه شركت هاي مديريت توليد
 • كليه شركت هاي تابعه
 • توانير
مرتبط با سند
شماره 97/357843
از تاریخ 1397-07-11
تصویب کننده سازمان برنامه و بودجه
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
 • شركت توانير > مهندسي ارزش
 • متن <br>
  قوانین و مقررات - شرکت توانير
  © 1389 Tavanir, all rights reserved