بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
قانون دستورالعمل ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون مديريت خدمات كشوري
عنوان دستورالعمل ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون مديريت خدمات كشوري
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت منابع انساني و تحقيقات > دفتر توسعه مديريت و بهره وري > بهره وري در صنعت برق > نظام پيشنهادهاي توانير
مرتبط با سند
شماره 1
از تاریخ 1397-07-02
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت منابع انساني و تحقيقات > دفتر توسعه مديريت و بهره وري > بهره وري در صنعت برق > نظام پيشنهادهاي توانير
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • شركت توانير > نظام پيشنهاد ها
  • نظام پيشنهادهاي توانير > شركت توانير
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved