بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
آيين نامه آيين نامه اجرايي بند "و" تبصره 5 قانون بودجه 1397
عنوان آيين نامه اجرايي بند "و" تبصره 5 قانون بودجه 1397
جالب توجه:
مرتبط با سند
شماره  
از تاریخ 1397-04-30
تصویب کننده هيات وزيران
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن  
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved