بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
پيش نويس پيش نويس دستورالعمل ساماندهي فيزيكي ، الكترونيكي ، ميكروفيلم و امحاء اسناد مالي
عنوان پيش نويس دستورالعمل ساماندهي فيزيكي ، الكترونيكي ، ميكروفيلم و امحاء اسناد مالي
جالب توجه:
    خارج توانير
  • توانير
مرتبط با سند
شماره  
از تاریخ 1397-06-20
تصویب کننده  
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن  
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved