بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
پيش نويس نظارت عاليه ايمني شركت هاي توزيع نيروي برق
عنوان نظارت عاليه ايمني شركت هاي توزيع نيروي برق
جالب توجه:
    خارج توانير
  • توانير
مرتبط با سند
شماره 1
از تاریخ 1397-06-06
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت هماهنگي توزيع > دفتر نظارت بر توزيع
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • شركت توانير > نظارت بر توزيع > دستور العمل هاي نظارت بر توزيع
  • متن  
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved