بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
قانون قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي سال 1396
عنوان قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي سال 1396
جالب توجه:
  داخل توانير
 • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1
مرتبط با سند
شماره 57406
از تاریخ 1397-05-06
تصویب کننده  
فایل ضمیمه  
دسته بندی موضوعی
 • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > آيين نامه > ساير
 • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > قوانين > بلند مدت
 • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > تازه هاي دولت
 • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > تازه هاي مجلس
 • متن  
  قوانین و مقررات - شرکت توانير
  © 1389 Tavanir, all rights reserved