بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
قانون قانون اصلاح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1397
عنوان قانون اصلاح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1397
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1
مرتبط با سند
شماره 53645
از تاریخ 1397-04-28
تصویب کننده  
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > قوانين > بلند مدت
  • متن  
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved