بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
آيين نامه آيين نامه اجرايي بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1397 درخصوص پرداخت چهل درصد امور پژوهشي
عنوان آيين نامه اجرايي بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1397 درخصوص پرداخت چهل درصد امور پژوهشي
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1
مرتبط با سند
شماره 55990/ت55255هـ
از تاریخ 1397-05-02
تصویب کننده  
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > آيين نامه > بودجه سنواتي > سال 1397
  • متن  
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved