بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
مصوبه تصويب نامه درخصوص نيروگاههاي موضوع تبصره يك بند ب ماده 3 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44
عنوان تصويب نامه درخصوص نيروگاههاي موضوع تبصره يك بند ب ماده 3 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1
مرتبط با سند
شماره 61132/ت55226هـ
از تاریخ 1397-05-10
تصویب کننده  
فایل ضمیمه  
دسته بندی موضوعی
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > آيين نامه > ساير
  • متن  
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved