بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
دستورالعمل افزايش ساليانه دستورالعمل تجليل از ايثارگران
عنوان افزايش ساليانه دستورالعمل تجليل از ايثارگران
جالب توجه:
    خارج توانير
  • كليه شركت هاي برق منطقه اي
  • توانير
  • كليه شركت هاي توزيع
مرتبط با سند
شماره 97/20363/115
از تاریخ 1397-04-02
تصویب کننده هيات وزيران
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن  
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved