بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
دستورالعمل اصلاح دستورالعمل نيازسنجي و استخدام شركت هاي وابسته
عنوان اصلاح دستورالعمل نيازسنجي و استخدام شركت هاي وابسته
جالب توجه:
    خارج توانير
  • كليه شركت هاي برق منطقه اي
  • كليه شركت هاي توزيع
  • توانير
  • مديريت شبكه برق ايران
مرتبط با سند
شماره 97/20745/115
از تاریخ 1397-04-04
تصویب کننده وزير نيرو
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن  
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved