بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
ابلاغيه تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران براساس بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه
عنوان تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران براساس بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه
جالب توجه:
    خارج توانير
  • كليه شركت هاي توزيع
  • كليه شركت هاي برق منطقه اي
  • توانير
  • مديريت شبكه برق ايران
مرتبط با سند
شماره 97/22/2859
از تاریخ 1397-04-16
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت منابع انساني و تحقيقات > دفتر توسعه مديريت و بهره وري > كميسيون راهبري توسعه مديريت شركت توانير > كميته سرمايه انساني
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن  
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved