بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
ماده قانون بند ت ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه
عنوان بند ت ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه
جالب توجه:
    خارج توانير
  • كليه شركت هاي برق منطقه اي
  • توانير
  • مديريت شبكه برق ايران
  • كليه شركت هاي توزيع
مرتبط با سند
شماره 97/14783/115
از تاریخ 1397-02-19
تصویب کننده وزارت نيرو
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن  
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved