بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
ابلاغيه سهميه ايثارگران در آزمون هاي بكارگيري نيروي حجمي
عنوان سهميه ايثارگران در آزمون هاي بكارگيري نيروي حجمي
جالب توجه:
    خارج توانير
  • كليه شركت هاي توزيع
  • كليه شركت هاي برق منطقه اي
  • توانير
  • مديريت شبكه برق ايران
مرتبط با سند
شماره 97/22/225
از تاریخ 1397-01-20
تصویب کننده توانير
تهیه کننده دفتر مدير عامل > ايثارگران
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن  
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved