بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
آيين نامه فصل سوم قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ( بهداشت و درمان )
عنوان فصل سوم قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ( بهداشت و درمان )
جالب توجه:
    خارج توانير
  • كليه شركت هاي برق منطقه اي
  • كليه شركت هاي توزيع
  • توانير
  • مديريت شبكه برق ايران
مرتبط با سند
شماره 96/49374/115
از تاریخ 1396-11-29
تصویب کننده هيات وزيران
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن  
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved