بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
دستورالعمل ويرايش دوم روش اجرايي محاسبه عايدات حاصل از اجراي پيشنهادهاي كمي،فايل اكسل محاسبه صرفه جويي به همراه مثال
عنوان ويرايش دوم روش اجرايي محاسبه عايدات حاصل از اجراي پيشنهادهاي كمي،فايل اكسل محاسبه صرفه جويي به همراه مثال
جالب توجه:
  داخل توانير
 • معاونت منابع انساني و تحقيقات > دفتر توسعه مديريت و بهره وري > بهره وري در صنعت برق > نظام پيشنهادهاي توانير
مرتبط با سند
شماره 1
از تاریخ 1397-05-06
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت منابع انساني و تحقيقات > دفتر توسعه مديريت و بهره وري > بهره وري در صنعت برق > نظام پيشنهادهاي توانير
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
 • شركت توانير > نظام پيشنهاد ها
 • نظام پيشنهادهاي توانير > شركت توانير
 • نظام پيشنهادهاي توانير > شركتهاي زير مجموعه
 • متن <br>
  قوانین و مقررات - شرکت توانير
  © 1389 Tavanir, all rights reserved