بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
بخشنامه بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص بند (ز) تبصره (10) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور
عنوان بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص بند (ز) تبصره (10) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1
مرتبط با سند
شماره 200/97/56/ص
از تاریخ 1397-04-16
تصویب کننده  
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > آيين نامه > بودجه سنواتي > سال 1397
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved